Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene på denne hjemmesiden er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Men vi kan ikke gi garanti for opplysningenes aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet osv. Damstahl kan således ikke på noen måte gjøres erstatningsansvarlig for den informasjon som finnes på sidene - uansett om denne informasjonen mot forventning skulle være ukorrekt.


Damstahl kan heller ikke pålegges ansvar for skader eller tap, som måtte oppstå – direkte eller indirekte – som følge av bruken av denne hjemmesiden. Det gjelder også eventuelle datavirus forårsaket av nedlastinger.


Damstahl kan ikke gjøres ansvarlig for innholdet på de nettsider og eksterne dokumenter, vi linker til. Anvendelsen skjer på brukerens eg